Compartimentul Politie locala

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153 +0786294122
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Atribuţii

• poarta uniforma si insemnele distinctive conform Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 a poliţiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
• cunoaşterea permanentă a modificărilor legislative care reglementează domeniul de activitate propriu
• realizarea la termen a tuturor acţiunilor și activităţilor necesare implementării sistemelor şi programelor de informatizare ale instituţiei în domeniul propriu de activitate;
• soluţionarea și transmiterea răspunsurilor în termenul legal la toate adresele, cererile, petiţiile, reclamaţiile sau sugestiile repartizate;
• furnizarea promptă a informaţiilor rezultate din activitatea proprie solicitate de către un alt compartiment;
• punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului local din domeniul propriu de activitate;
• semnalarea in scris către conducerea instituţiei a oricăror probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care se ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul de activitate;
• Atribuţii în domeniul ordinii şi liniștii publice, pazei bunurilor
• acţionează pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice și a curăţeniei localităţii;
• participă, împreună cu instituțiile competente prevăzute de lege, la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă (acțiuni de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor în caz de incendii, calamități naturale, catastrofe etc, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente);
• acţionează, în condiţiile legii, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
• în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, iau măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
• acordă sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menținerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.
• conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
• acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea şi ocrotirea parinţilor sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la sesizarea compartimentului de asistenţă socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
• verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor localităţii, legate de problemele specifice.
• asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
• participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spațiul public şi care implică aglomerări de persoane;
• asigură paza unor bunuri şi obiective a căror listă precum și modul cu se efectuează paza se stabilește prin HCL ;
• constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administrației publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
• participă, alături de Poliţia Romană, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranță publică, pentru prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale;
• controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale de către firma de salubritate, în conformitate cu graficele stabilite;
• verifică respectarea măsurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi sau din alte surse;
• controlează respectarea prevederilor legale privind depozitarea ilegala a deseurilor pe teritoriul comunei si aplica sanctiuni
• verifică respectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a statiilor de autobuz, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
• verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei în locurile publice;
• verifică asigurarea salubrizării căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe străzi și căile de access de catre populatie;
• sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;
• verifică respectarea normelor privind păstrarea curăţeniei albiilor şi a cursurilor de apă ce traversează localitatea;
• veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;
• veghează la aplicarea legislaţiei în vigoare privind deversarea reziduurilor lichide şi solide pe domeniul public, în ape curgătoare;
• verifică respectarea prevederilor legale de mediu de către operatorii economici, în limita competenţelor specifice autorităţilor administraţiei publice locale;
• constată contravenții şi aplică sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legale, potrivit competenţei, inclusiv pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecția animalelor;
• sesizează Compartimentul situații de urgență si protecția mediului, despre existenţa câinilor fără stăpân, în vederea aplicării măsurilor legale referitoare la capturarea şi transportul acestora la adăpost;
• identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al localităţii sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţii administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
• verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.
Relaţiile externe: Institutii, MAI Cu persoane fizice şi juridice