Compartiment Achiziții Publice

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

• Aplica principiile care stau la baza contractului de achizitie publica, respectiv nediscriminarea, tratamentul egal, recunoasterea reciproca, transparenta, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor, asumarea raspunderii;
• Asigura respectarea regulilor si procedurilor de atribuire a contractului de achizitie publica precum: procedura simplificata, licitatie deschisa, licitatie restransa, negocierea competitiva, dialogul competitiv, parteneriatul pentru inovare, negocierea fara publicare prealabila, concursul de solutii, procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specific
• Propune procedurile prin care se achizitioneaza;
• Asigura aplicarea regulilor de elaborare a documentatiei de atribuire;
• Asigura aplicarea regulilor de participare la procedura si cele de publicitate a regulilor special de transparenta aplicabile achititiei publice de publicitate, a celor de comunicare si de transmitere a datelor , de evitare a conflictelor de interese;
• Urmareste parcurgerea integrala a etapelor premergatoare initierii procedurii de atribuire prevazute de lege;
• Verifica situatia candidatilor sau ofertantilor:
• Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
• Situatia economic-profesionala;
• Capacitatea tehnico-profesionala.
• Asigura aplicarea intocmai a criteriilor de acordare a contractelor de achititie publica;
• Urmareste respectarea procedurilor de stabilire a ofertei castigatoare;
• Asigura gestiunea dosarelor de achititie publica;
• Aprovizioneaza institutia cu materiale consumabile, conform referatelor functionarilorilor/personalului contractual, aprobate de primar;
• întocmirea formei initiale a programului anual al achizitiilor publice pe baza listei cuprinzand necesitătile compartimentelor de specialitate ale institutiei, în functie de gradul de prioritate al necesitătilor, obiectivitatea acestora, anticipările privind fondurile ce urmează a fi alocate în bugetul local sau ce pot fi atrase din alte surse;
• modificarea programului anual al achizitii publice în baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate;
• coordonarea activitătii de elaborare a documentatiei de atribuire;
• organizarea, derularea si finalizarea procedurilor prevăzute de legea achizitiilor
• publicarea anunturilor de intentie, anunturilor/invitatiilor de participare si anunturilor de atribuire aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică;
• întocmirea referatelor în vederea emiterii actului administrativ de constituire a comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
• informarea ofertantilor participanti la procedură privind rezultatul acesteia în baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor;
• utilizarea SICAP
• constituirea si păstrarea dosarului achizitiei publice;
• asigurarea colaborării cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, ANAP, în conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si servicii;
• Asigura pregatirea documentelor necesare pentru desfasurarea achizitiilor publice de bunuri, de lucrari si servicii,a publicitatii achizitiilor publice si raspunde de desfasurarea acestora in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare in acesta materie.
• Asigura desfasurarea achizitiilor publice la termenele stabilite de norme legale.
• Elaboreaza documentatiile de atribuire a contractelor de achizitii publice, verifica si avizeaza instructiunile pentru ofertanti.
• Pastreaza dosarele de licitatii publice
• Sa se asigure ca aplica corect legislatia in vigoare privind achizitiile publice;
• Sa se asigure ca elaboreaza strategia de achizitii publice;
• Sa se asigure ca aplica principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini, impreuna cu alte compartimente specializate;
• Sa centralizeze referatele de necesitate realizand astfel identificarea necesitatilor obiective, mentioneaza codul CPV respectiv;
• tine evidenta contractelor
• Sa se asigure ca identifica anunturile publicate pe website-urile oficiale (SEAP) privitoare la contractele de achizitii publice;
• intocmeste note justificative privind procedura selectata (achiiztie directa sau procedura simplificata) , suma si modul de achizitionare- online/offline
• Sa se asigure ca selecteaza modalitatea de realizare a achizitiilor publice, respectiv prin achizitie directa sau, dupa caz, prin utilizarea uneia dintre procedurile de atribuire: licitatia deschisa, restransa, cererea de oferte, concursul de solutii;
• Sa se asigure ca pune la dispozitia operatorilor economici documentatia de atribuire, conform modalitatii stabilite de legislatia in vigoare;
• Deruleaza procedurile specifice de achizitie publica;
• Gestioneaza contestatiile formulate in procedura de atribuire a contractului;
• Evalueaza ofertele depuse;
• Atribuie contractul de achizitie publica;

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.
Relaţiile externe: Institutii, ANRMAP, ANAP, Institutia Prefectului, Cu persoane fizice şi juridice