Birou Financiar - Contabil

Sef Compartiment
Sef CompartimentȘef Birou Financiar - Contabil

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Obiective
• Urmăreste si evidentiază totalitatea investitiilor realizate din bugetul consolidat al Comunei Budilat, din alte surse, programe de finantare nerambursabile, programe guvernamentale.

ACTIVITATI SPECIFICE:
• întocmirea programului de investitii alături de Consilierul achizitii publice precum si prognoza pe următorii trei ani în baza notelor de fundamentare înaintate de compartimentele din cadrul primăriei, respectiv serviciile/institutiile subordonate consiliului local;
• rectificarea, actualizarea, modificarea acestora;
• Sa tina la zi evident contabila, informand operativ conducatorul institutiei despre operatiunile contabile care sunt in mod obligatoriu de intocmit;
• Intocmeste bugetul anual;
• Urmareste respectarea prevederilor legale in procesul de cheltuieli a sumelor alocate;
• Urmareste modul in care se incaseaza veniturile la bugetul local;
• Intocmeste rectificarile de buget in situatiile expres prevazute de lege;
• Monitorizeaza modul in care se desfasoara achizitiile publice si investitiile
• Impreuna cu ordonatorul de credite intocmeste planul de investitii,anexa la buget, la inceputul fiecarui an financiar contabil
• Intocmeste darile de seama in termenele stabilite de catre DGFP Brasov
• Intocmeste machetele de buget pe baza propunerilor facute de primarul comunei in vederea analizarii si aprobarii acestora in sedintele de Consiliu local
• Participa la intocmirea dosarelor de executare silita
• Indeplineste toate atributiile prevazute in Legea nr.276/2003 privind finantele publice locale
• Asigura respectarea regulilor financiar contabile
• Informeza conducatorul institutiei despre stadiul realizarii bugetului local atat la venituri cat si la cheltuieli
• Participa la lucrarile comisiei de analiza a notificarilor depuse in temeiul Legii nr.10/2001
• elaborarea documentelor si transmiterea lor spre solicitantii externi (raportări financiare către Consiliul Judetean Brasov sau D.G.F.P Brasov)
• deblocarea garantiilor de participare
• deblocarea garantiei de buna executie, in conditiile legii si a contractelor
• întocmirea raportărilor obligatorii stabilite de conducere pentru pagina web a comunei, mass-media,
• elaborarea referatelor de specialitate pentru proiectele de hotărari ale consiliului local
• întocmirea de rapoarte, analize si prognoze privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Budila pe care le prezintă primarului si consiliului local;
• asigurarea relatiei de comunicare si de fluidizare a informatiilor de natură economică dintre serviciile de specialitate coordonate si celelalte directii din cadrul primăriei;
• întocmirea documentelor de plată si asigurarea plătilor cheltuielilor bugetare, în limita creditelor deschise si a disponibilitătilor aflate în cont;
• verificarea conditiilor de acceptare a documentelor de plată;
• verificarea concordantei între ordinele de plată emise si extrasele de cont eliberate de trezorerie, bănci, s.a.;
• planificarea, coordonarea, organizarea si controlarea tinerii evidentei contabile bugetare;
• întocmirea fisei mijloacelor fixe, evidentierea si înregistrarea în Finaciar Contabil a imobilizărilor si a amortizărilor mijloacelor fixe din patrimoniul public sau privat al comunei Budila;
• întocmirea balantelor lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale si anuale si a oricăror altor situatii financiare cerute de Directia Generala a Finantelor Publice sau Trezorerie;
• verificarea si centralizarea bilanturilor contabile si a anexelor aferente pentru unitătile finantate din bugetul local a celor autofinantate în vederea întocmirii Bilantului Consiliului local Budila;
• înregistrarea în Financiar Contabil a veniturilor
• întocmirea, semnarea si remiterea spre decontare Trezoreriei Budila a ordinelor de plată întocmite în vederea restituirii impozitelor încasate în plus de la persoane juridice, cele pentru regularizarea sumelor calculate eronat sau virate în plus de către compartimentul de Impozite si Taxe Locale;
• înregistrarea în ordine cronologică în Finaciar Contabil a tuturor cheltuielilor în baza documentelor justificative;
• întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislatia în vigoare;
• urmărirea si înregistrarea în Finaciar Contabil a creditelor contractate de administratia locală;
• evidentierea si urmărirea oricăror avansuri plătite si a decontării lor;
• derularea activitătilor de casierie a primăriei;
• întocmirea fisei debitorilor si creditorilor;
• întocmirea si evidenta facturilor emise de primărie urmare a contractelor încheiate avand ca obiect: vanzări, concesiuni, închirieri, asocieri, etc.;
• evidenta contractelor si a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri, vanzări etc.;
• evidenta documentelor cu regim special si a altor valori;
• urmărirea derulării contractelor de concesiune a serviciilor publice, modul de calcul a redeventei si achitarea în termen a acestora;
• întocmirea bugetelor proiectelor, programelor si activitătilor proprii desfăsurate de compartiment;
• întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară si de plată din domeniul de activitate;
• stabilirea, urmărirea si recuperarea atat pe cale amiabilă cat si ca urmare a derulării unor actiuni în instantă a unor creante fiscale la nivelul bugetului comunei Budila
• întocmirea si prezentarea spre aprobare a bugetului general consolidat al comunei Budila;
• elaborarea proiectelor bugetului local echilibrat, cu anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, precum si estimările pentru următorii 3 ani;
• consultarea si analizarea propunerilor de buget ale institutiilor subordonate (ordonatorilor tertiari de credite)
• centralizarea acestora în vederea cuprinderii lor în bugetul general consolidat;
• repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat, în functie de posibilitătile reale de încasare a veniturilor si de prioritătile stabilite în efectuarea cheltuielilor;
• întretinerea relatiilor de colaborare profesională cu institutiile finantate de la bugetul local:
• organizarea si tinerea evidentei angajamentelor legale si a angajamentelor bugetare pentru fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare;
• organizarea evidentei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificatiei bugetare precum si a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a rectificărilor de buget;
• organizarea evidentei angajamentelor bugetare si compararea datelor angajamentelor bugetare aprobate si a celor angajate pentru a putea determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate;
• reevaluarea la finele lunii a angajamentelor legale exprimate în alte monede decat moneda natională;
• angajarea si ordonantarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative;
• întocmirea fisei obiectivului de investitie aflat în derulare,
• efectuarea deschiderilor de credite (finantări),
• întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al comunei Budila, pană la data de 31 mai a fiecărui exercitiu financiar, a conturilor anuale de executie ale bugetului local, ale împrumuturilor interne si externe pentru anul bugetar anterior. a conturilor de executie ale institutiilor subordonate Consiliului local comunei Budila;
• întocmirea si prezentarea spre aprobare a Consiliului local al comunei Budila a conturilor de executie ale bugetului local si a bugetelor institutiilor subordonate consiliului local în luna aprilie pentru primul trimestru, si respectiv lunile iulie, octombrie si decembrie pentru celelalte trimestre ale anului bugetar în curs de executie;
• urmărirea, respectarea si punerea în aplicare a hotărarilor consiliului local privind alocarea unor sume pe diferitele destinatii;
• urmărirea, respectarea si tinerea evidentei sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe destinatii precise stabilite prin legea bugetului de stat
• întocmirea solicitărilor suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judetean Brasov în situatia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii, asistenti personali, persoane cu handicap, s.a.);
• întocmirea documentatiilor necesare pentru contractarea de împrumuturi de către institutie de la diferiti agenti de creditare;
• confruntarea nivelului deschiderilor de credite din evidenta serviciului buget cu cel din contul de executie emis de trezorerie;
• verificarea periodică a evolutiei încasărilor pe fiecare categorie de venituri încasată, întocmirea unor situatii comparative cu aceleasi perioade ale anilor precedenti;
• Evidenta Patrimoniului este gestionata de contabil, cu următoarele proceduri specifice:
• administrarea, gestionarea, întretinerea si valorificarea patrimoniului imobiliar, clădiri si terenuri pentru ceea ce constituie patrimoniul public si privat al Comunei Budila
• Tinerea evidentei mijloacelor fixe, mobile si imobile, din patrimoniul public si privat al comunei Budila: clădiri apartinand fondului locativ de stat, spatii cu altă destinatie decat aceea de locuintă, terenuri, bunuri mobile, păduri, retele de utilităti, alte bunuri;
• întocmirea documentatiilor în vederea notării în evidentele de publicitate imobiliară a bunurilor imobile aflate în proprietatea Comunei Budila;
• crearea si actualizarea unei evidente tehnico operative privind bunurile imobile din proprietatea publică si privată a comunei;
• întocmirea si asigurarea documentatiilor pentru proiectele de hotărari ale Consiliului local privind patrimoniul public sau privat (asocieri, închirieri, concesiuni, vanzări, schimburi de terenuri, transmiteri, etc.);
• întocmirea contractelor de închiriere cu destinatie de spatiu comercial, sediu de partid, sediu de organizatie neguvernamentală, non-profit, a spatiile cu destinatie de locuintă, etc; evidenta si gestionarea acestora; • întocmirea documentatilor în vederea acceptării ofertelor de donatii de bunuri ce intră în patrimoniul Comunei Budila;
• coordonarea si monitorizează inventarierii anuale a patrimoniului public si privat al Comunei Budila
• oferire de relatii privind bunurile imobile aflate în patrimoniul comunei si care fac obiectul revendicărilor în baza Legii nr. 10/2002, republicată, si a legii retrocedării bunurilor bisericesti;
• semnarea OP
• folosirea FOREXEBUG
• depunerea la termen a tuturor declaratiilor si documentelor
• achitarea in termen a facturilor, pentru a nu se percepe penalitati si dobanzi
• verificarea facturilor cu contractile/ situatiile de lucrari
• verificarea existentei devizelor/ situatiilor de lucrari pentru fiecare factura
• Intocmeste FAZ-urile pentru mijloacele de transport
• Transmite Compartimentului Achizitii Publice orice modificari aduse la buget si copii de pe OP. Activitatea de Impozite si Taxe ACTIVITATI SPECIFICE Impozite si Taxe Locale reprezintă autoritatea în domeniul aplicării legislatiei în domeniul impozitelor si taxelor locale
• Impozitele si Taxe Locale desfăsoară o activitate de interes public, scopuri principale fiind aplicarea corectă a legislatiei în domeniul taxelor si impozitelor locale reglementate prin Codul fiscal, Codul de procedura fiscala si alte prevederi legislative, încasarea veniturilor la bugetul locale stabilite din aceste surse la nivelul unitătii administrativ-teritoriale a comunei Budila.
• asigurarea constatării si verificării materiei impozabile, impunerii tuturor contribuabililor, persoane fizice si juridice, încasării veniturilor bugetare si a fondurilor extrabugetare de la populatie, actionarea prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale si organizarea evidentei sintetice si analitice pe categorii de venituri;
• colaborarea cu principalele organe ale administratiei de stat pentru aducerea la îndeplinire a atributiilor ce-i revin prin lege, precum si pentru combaterea evaziunii fiscale;
• întocmirea si prezentarea la termenele stabilite a proiectelor de hotărari si a rapoartelor de specialitate privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, situatiilor statistice, informărilor si rapoartelor cu privire la asezarea impunerilor, executiei de casă a bugetului local, a fondurilor pe care le gestionează potrivit legii, precum si a rezultatelor verificărilor pe linie fiscală a persoanelor fizice si a agentilor economici.
• gestionarea analitică a pozitiilor la impozitele pe clădiri, teren, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate si mijloace auto;
• organizarea de actiuni de verificare a declaratiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în sensul depistării neconcordantelor existente între declaratiile făcute si situatia din teren a materiei impozabile de orice natură (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;
• confruntarea autorizatiilor de construire emise cu baza de date a compartimentului de Impozite si Taxe Locale, pentru identificarea imobilelor nou construite, care nu au fost declarate după expirarea termenului de valabilitate a autorizatiilor de construire;
• verificarea persoanelor juridice, pe baza unui program de control lunar, pentru identificarea bunurilor impozabile nedeclarate, a omisiunilor în valorile impozabile declarate; stabilirea diferentelor între valorile declarate si cele faptice acolo unde este cazul, urmărindu-se si modul de aplicare a procentelor de impozitare la clădirile nereevaluate;
• organizarea de actiuni tematice privind reclama si publicitatea si ocuparea domeniului public; identificarea în teren a bunurilor impozabile (firme montate, reclame, afise, precum bunuri care ocupă domeniul public) pentru care nu s-au achitat si taxele cuvenite, în vederea taxării;
• verificarea organizatorilor de spectacole precum si a localurilor unde se desfăSoară actiuni de discotecă aSa cum sunt definiti în Codul Fiscal privind respectarea obligatiilor ce le revin privind declararea, evidentierea si vărsarea la bugetul local a impozitului datorat;
• eliberarea certificatelor fiscale, necesare contribuabililor la diverse operatiuni pe care acestia le efectuează;
• gestionarea arhivelor cu dosarele fiscale ale contribuabililor din comuna Budila, atat persoane fizice cat si persoane juridice.
• efectuarea evidentei fiscale a veniturilor;
• efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentand impozite si taxe locale;
• efectuarea descărcării rolurilor contribuabililor care au efectuat plăti prin trezorerie; • întocmirea situatiilor periodice, statistice sau comparative privind impozitele si taxele locale
• întocmirea referatelor de restituire si compensare la solicitarea persoanelor fizice si juridice efectuarea plătilor reprezentand restituiri de sume;
• întocmirea ordinelor de plată pentru reglarea conturilor de venituri;
• Incasarea impozitelor si taxelor locale; •Intocmirea instiintarilor de plata ;
• Tine evidenta debitorilor si a contractelor de inchirieri, concesionari
• Indexeaza anual cu rata inflatiei chiriile si redeventele aferente contractelor de inchiriere si concesionare
• Intocmeste foi matricole in vederea debitarii
• Intocmeste confirmari de debite
• Calculeaza majorari de intarziere la debite restante
• Intocmeste scadentarul amenzilor si cheltuielilor de judecata si urmareste incasarea lor ;
• Verifica centralizatoarele borderourilor desfasuratoare ;
• Verifica veridicitatea inscrisurilor in registrul agricol
• Urmareste modul in care se incaseaza veniturile la bugetul local ;
• Intocmeste dosarele pentru executare silita ;
• Raspunde de termenele de prescriptive in cee ace priveste activitatea pe care o desfasoara
• Efectueaza inregistrarile in programul de impozite si taxe persoane fizice si juridiceInregistreaza si tine evidenta borderourilor de debitare si scadere pe toate sursele de venit
• Completeaza in programul impozite persoane fizice si juridice date cu caracter personal
• Inregistreaza in matricola acte notariale,hotarari judecatoresti ;
• Inregistreaza procese verbale contraventii, cu borderou debitare ;
• Calculeaza accesorii pentru debite nedeclarate in termen ;
• Intocmeste, listeaza, expediaza instiintari de plata, somatii, titluri executorii, in termenul prevazut de lege ;
• Intocmeste popriri pentru debite restante neachitate persoane fizice ;
• Verifica,inregistreaza,radiaza(dupa caz) in matricola de mijloace transport pentru persoane fizice si juridice ;
• Lunar intocmeste lista ramasite persoane fizice ;
• transmiterea popririlor catre societatile la care sunt angajate persoanele cu debite
• Intocmeste centralizatoare cu privire la stadiul incasarilor si veniturilor ;
• Pune la dispozitie informatiile solicitate numai in baza unei solicitari scrise si aprobate de conducatorul unitatii ;
• Intocmeste lunar registrul partizi ;
• Responsabil cu transmiterea situatiilor privind masinile instrainate la DRPCIV, conform Ordinului nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "impozite și taxe locale" din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 Atributii specifice executării silite:
• identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de politie sau a Registrului Comertului, ori a instantelor;
• aplicarea procedurii executării silite, prevăzută de actele normative în vigoare, pentru recuperarea debitelor restante de la contribuabili, prin întocmirea de somatii si titluri executorii în cazul neplătii la termenele legale, iar în cazul depăsirii termenelor după deschiderea procedurii, trecerea la următoarele forme de executare silită si anume: înfiintarea de popriri asupra conturilor contribuabililor persoane juridice, întocmirea de procese verbale de sechestru si valorificarea bunurilor prin licitatie;
• efectuarea situatiilor centralizatoare lunare, cu evidenta încasărilor rezultate din executarea silită; întocmirea situatiilor centralizatoare analitice privind societătile, respectiv sumele rămase de recuperat;
• valorificarea bunurilor sechestrate prin modalităti prevăzute de dispozitiile legale în vigoare;
• tinerea evidentei si verificarea tuturor amenzilor de circulatie, transport public local de călători, etc.;
• identificarea sediului sau domiciliului debitorilor, cu sprijinul organelor de politie, Registrului Comertului sau a instantelor;
• identificarea conturilor bancare sau a locurilor de muncă ale debitorilor, cu ajutorul băncilor si a Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru efectuarea popririlor pe salarii sau pe conturile bancare;
• efectuarea procedurilor de insolvabilitate ale debitorilor;
• evidenta dosarelor de insolvabili; • evidenta încasărilor rezultate din executare silită amenzi;
• întocmirea situatiilor centralizatoare pentru amenzile aplicate/încasate.

Atributii casier:
• incasarea impozitelor si taxelor
• intocmirea foilor de varsamant
• achitarea drepturilor salariale si a ajutorului social, depuneri si ridicari de numerar – Trezoreria Sacele
• intocmeste CEC-uri pentru ridicarea de numerar;
• intocmeste registrul de casa;
• Intocmirea instiintarilor de plata
• efectuarea încasărilor în numerar de la contribuabili reprezentand impozite si taxe locale;
• persoana care aplica viza CFP, intocmeste registrul CFP si aplica toate prevederile legale cu privire la viza CFP
• Atributii cu privire la declaratiile unice

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.
Relaţiile externe: Institutii, Consiliul Judetean, Institutia Prefectului, ANAF, DGFP, Trezorerie, Ministerul Finantelor Cu persoane fizice şi juridice