Compartiment Compartiment Stare Civilă

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Obiective

• Întocmește la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;
• Înscrie în condiţiile legii și a metodologiilor, menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă-exemplarul I sau II, după caz;
• Pentru îndeplinirea întocmai a atribuțiilor și sarcinilor din competență, răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementeză activitatea pe linia regimului de stare civilă;
• Înregistrează toate cererile în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
• Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formulare;
• Eliberează extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
• Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă care cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
• Transmite către Serviciul de evidență a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil;
• Trimite la Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate;
• Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor; • Trimite către Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate;
• Întocmește buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;
• Păstrează registrele şi certificatele de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora;
• Atribuie codurile numerice personale, (C.N.P), din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;
• Propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual Serviciul de Stare Civilă;
• Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;
• Primește cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare și le transmite, spre verificare, către Serviciul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P;
• Primește cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
• Primește cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmește referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către Serviciul de Stare Civilă ;
• Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează la Serviciul de Stare Civilă din cadrul pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere/ de rectificare.
• Primește cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentaţia şi referatul prin care se propune primarului emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al Serviciul de Stare Civilă;
• Înaintează la Serviciul de Stare Civilă exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;
• Sesizează imediat Serviciul de Stare Civilă din cadrul în cazul dispariției unor documente de stare civilă cu regim special.
• Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
• Efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;
• Efectuează verificări şi întocmește referate cu propuneri în vederea avizării de către Serviciul de Stare Civilă din cadrul a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;
• Efectuează verificări şi întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;
• Înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin Serviciul de Stare Civilă.
• Efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; 30. Colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;
• Colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;
• Transmite lunar la Serviciul de Stare Civilă situaţia indicatorilor specifici
• Transmite semestrial la Serviciul de Stare Civilă situaţia căsătoriilor mixte;
• Înregistrează și solutioneaza cereri de divorț pe cale administrativă, eliberand certificate de divorț;
• Desfășoară activități de rezolvare a petițiilor cetățenilor care privesc actele de stare civilă;
• Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I. în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor commune ce-i revin în temeiul legii;
• Întocmește sesizările pentru deschiderea procedurii succesorale;
• Îndeplinește atribuțiile de ofițer de Stare Civilă, în baza dispoziţiei primarului
• Transmite orice modificare cu privire la nasteri/ decese, catre Compartimentul Asistenta Sociala, Compartimentul Registru Agricol si Biroul financiar contabil pentru asigurarea inregistratii mentiunilor la aceste compartimente/birou.

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.
Relaţiile externe: Institutii, AJPIS, MAI, SPCLEP, Institutia Prefectului, STS, DJCEP Cu persoane fizice şi juridice