Compartimentul Resurse Umane

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

• Elaborează organigrama, statul de funcţii, numărul de personal, pentru aparatul propriu de specialitate şi le supune aprobării Consiliului Local
• Trasmite informatiile prevazute in grila de salarizare si in legile din domeniul in care isi desfasoara activitatea, conducatorului institutiei.
• Asigură implementarea prevederilor funcțiilor publice conforn O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează:
• Clasificarea funcţiilor publice. - Categorii de funcţionari publici
• Managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici - Colaborare - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - Evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici - Întocmirea, modificarea şi completarea dosarelor profesionale
• Drepturile funcţionarilor publici - Îndatoririle funcţionarilor publici - Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici - Elaborează Planul anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului, îl înaintează spre consultare conducătorului instituţiei în vederea aprobării şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici spre informare;
• Cariera funcţionarilor publici - Planul de ocupare al funcţiilor publice - Recrutarea funcţionarilor publici - Perioada de stagiu - Numirea funcţionarilor publici - Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale - monitorizează evaluările performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
• Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu - Modificarea raportului de serviciu - Suspendarea raportului de serviciu - Încetarea raportului de serviciu
• Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi a examenelor
• Asigură implementarea prevederilor Codului muncii, cu modificările şi completările ulterioare, privind:
• Încheierea contractului individual de muncă- Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată - Contractul individual de muncă pe durată determinată - Munca la domiciliu - Munca suplimentară - Munca de noapte
• Modificarea contractului individual de muncă
• Demisia
• Transferul
• Suspendarea contractului individual de muncă
• Concedierea
• Concediul de odihnă anual şi alte concedii ale salariaţilor
• Formarea profesională - Elaborează Planul anual de perfecţionare profesională a salariaţilor contractuali din cadrul aparatului de specialitate al primarului, îl înaintează spre consultare conducătorului instituţiei în vederea aprobării;
- fundamentează și comunică compartimentului de specialitate fondurile necesare realizării pregătirii profesionale
• Salarizarea
• Protecţia salariaţilor prin servicii medicale - Asigură printr-un contract încheiat cu respectarea prevederilor legale activitatea de medicină a muncii la nivelul instituţiei, efectuarea periodică a controlului medical pentru salariaţii instituţiei;
• Încetarea contractului individual de muncă
• Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi a examenelor, inclusiv a examenelor de promovare
• Gestionează şi actualizează Registrul de evidenţă a funcţionarilor publici, conform legislaţiei în vigoare;
• Gestionează şi actualizează Registrul general de evidenţă a salariaţilor REVISAL în format electronic precum şi transmiterea acestuia la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
• Asigură crearea bazei de date privind evidenţa tuturor categoriilor de salariați (funcţionari publici, personal contractual, asistenți personali, personal angajat prin ACOR);
• Răspunde şi se asigură de publicitatea posturilor vacante scoase la concurs pe pagina de internet a instituţiei, în mass-media locală şi la sediul acesteia
• Întocmește documentația și asigură derularea procedurilor pentru organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante/temporar vacante și a examenelor de promovare;
• Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen de recrutare și promovare al personalului și al comisiilor de soluționare a contestațiilor;
• Întocmeşte documentele privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen, în conformitate cu prevederile legale;
• Întocmește documentele privind modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu pentru funcționarii publici şi/sau al contractului de muncă personalul contractual;
• Orice document de modificare precum și cele de actualizare, ce au legătură cu statutul de funcționar public sau de angajat, se va regăsi în cadrul Compartimentului;
• Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii fişelor de post și ţine evidenţa acestora pentru toți salariații (funcționari publici, personal contractual, asistenți personali) precum și pentru personalul angajat prin ACOR, care își desfășoară activitatea, conform prevederilor legale;
• Răspunde de modificarea și actualizarea fișelor de post pentru fiecare angajat, ținând cont de atribuțiile dispuse sau retrase de primar
• Răspunde de comunicarea în scris către salariați a tuturor modifcărilor intervenite în fișa postului;
• Asigură numirea unui îndrumător al funcționarului debutant pe tot parcursul perioadei de stagiu; la sfârşitul perioadei de stagiu în baza rapoartelor încheiate de îndrumător şi şeful ierarhic, formulează conducătorului instituţiei propunerea de menţinere sau eliberare din funcţia publică;
• Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, de dosarele personale ale personalului contractual precum și de dosarele asistenților personali angajați, conform prevederilor legale
• Gestionează documentele emise pentru pentru personalul angajat prin ACOR, care își desfășoară activitatea și răspunde de transmiterea acestora către angajator, pentru a fi atașate la dosarul personal, conform prevederilor legale;
• Colaborează cu Biroul financiar contabil, Achiziții Publice pentru stabilirea fondului de salarii şi alte drepturi de personal și a necesarului de cheltuielile destinate realizării pregătirii profesionale în vederea înscrierii în proiectul de buget;
• Răspunde de completarea condicilor de prezență de către toți salariații precum și de către personalul angajat prin ACOR;
• În baza condicilor de prezență, întocmeşte lunar foile colective de prezenţă pentru salariații instituției, și le transmite la Biroul Financiar Contabil
• În baza condicii de prezență, întocmește și comunică lunar foaia de prezență pentru personalul angajat prin ACOR;
• Ține evidența orelor suplimentare efectuate de salariați în condițiile legii, pe baza documentelor întocmite, conform prevederilor legale de către personalul de conducere/ responsabil de la nivel de compartiment/birou/serviciu (note de chemare la ore suplimentare, referate de necesitate etc);
• Comunică și supraveghează modul de implementare a prevederilor legislației privind salarizarea zilelor libere legale, altele decât cele de repaus săptămânal (sâmbăta sau duminica).
• În vederea implementării prevederilor art. 148 alin. (1) din Codul muncii, centralizează planificarea concediilor de odihnă pentru anul următor și o înaintează primarului spre aprobare, până la sfârșitul anului calendaristic în curs.
• Ţine evidenţa concediilor medicale, pe care le transmite la Casa de Asigurari de Sanatate, a concediilor de odihnă, a concediilor fără plată aprobate și a absențelor nemotivate pentru toți salariaţii;
• Solicită, centralizează și gestionează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale funcţionarilor publici şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual, întocmite de persoanele abilitate subordonate Primarului și evidențiază calificativele în dosarul profesional al salariaţilor;
• Colaborează cu personalul de conducere în vederea întocmirii Planului anual de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici și îl înaintează spre consultare primarului și spre aprobare Consiliului Local;
• Asigură evidenţa participării angajaţilor la diverse forme de instruire și perfecţionare profesională; solicită și gestionează copii ale documentelor emise de formatori (diplome, certificate), precum și referate întocmite de participanți privind tematica cursului urmat și activitatea proprie desfășurată.
• Asigură, în baza unui contract încheiat cu respectarea prevederilor legale, efectuarea periodică a controlului medical de medicină a muncii pentru salariaţii instituţiei; transmite lunar către prestator tabele actualizate cu salariaţii instituţiei;
• Asigură, în baza unui contract încheiat cu respectarea prevederilor legale, efectuarea pentru salariaţii instituţiei a instructajului periodic privind protecția muncii și a normelor P.S.I, transmite lunar către prestator tabele actualizate cu salariaţii instituţiei;
• Elaborează şi prezintă salariaţilor instituţiei materiale cu caracter informativ pe probleme de specialitate cu privire la: etică, conduită, disciplină, legislaţia specifică aplicabilă salariaţilor, incompatibilităţi şi conflict de interese, modificări majore ale legislaţiei; asigură din oficiu sau la solicitarea scrisă/verbală salariaţilor consultanţă în aceste probleme;
• Răspunde de întocmirea şi predarea originalului dosarului profesional al funcționarului public şi adeverinţa care atestă vechimea în instituţie, la modificarea prin transfer sau încetarea raportului de serviciu, sau cand acesta solicita
• Face parte din comisia de predare-primire a postului/a gestiunii, în cazul mișcărilor de personal;
• Răspunde de întocmirea şi predarea către salariat a dosarului de pensionare (pentru muncă depusă și limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare pe caz de boală); eliberează acestuia originalul dosarului profesional şi adeverinţa care atestă vechimea în instituţie;
• Răspunde de acordarea şi/sau reţinerea unor drepturi, documente, ale angajaţilor, în condiţiile legii, la încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului de muncă;
• Raspunde de modul de calcul al salariilor, indemnizatiilor, si altor sume primite de angajati (ex. Comisii)
• Urmărește recuperarea sumelor plătite cu titlu de salariu sau alte drepturi salariale, constatate de către organele de control ca necuvenite;
• Elaborează şi eliberează la cerere, documentele ce atestă calitatea de salariat, privind vechimea în muncă și/sau privind drepturile salariale; În colaborare cu secretarul, conform legii:
• Participă la elaborarea/actualizarea Regulamentului de ordine interioară pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local;
• Răspunde de aducerea la cunoştinţa personalului instituției a ROI - lui;
• Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate pe care îl supune aprobării Primarului şi adoptării Consiliului Local;
• Răspunde de aducerea la cunoştinţa personalului instituției a ROF - lui;
• Răspunde de aducerea la cunoştinţa personalului instituției a Codului de conduita
• Participă la elaborarea proiectului - Planul de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și le supuse analizei conducătorului instituţiei; întocmeşte documentaţia și o transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în vederea avizării ei; iniţiază proiectul de hotărâre și îl supune atenţiei primarului, în vederea aprobării de către Consiliul Local;
• Supune vizei CFP toate documentele care fac referire la drepturi acordate in sume de bani
• Aduce la cunostinta superiorului ierarhic toate modificarile legislative in domeniul in care isi desfasoara activitatea.
• Are atributii in domeniul SSM

Atribuţiile Compartimentului în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi
a) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;
b) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrative-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
d) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;
d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;
f) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
g) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
h) implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenţilor personali;
j) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
k) întocmește și verifică dosarele privind indemnizatia pentru cresterea si ingrijirea copilului, alocații de stat;

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.

Relaţiile externe: Institutii, AJPIS, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ONG, ITM, ANFP, ACOR Cu persoane fizice şi juridice