Compartiment Asistenta Socială

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă conducătorului entităţii pentru aprobare;
e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;
h) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare si de Regulamentul de Organziare si Functionare a Compartimentului Asistenta Sociala, aprobat prin HCL nr. 25/23.07.20219

Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;
e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
f) propune conducătorului entităţii, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;
h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia;
i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;
j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;
k) face propuneri la proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate;
n) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
o) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările si completarile ulterioare;
p) urmareste atreagerea si implementarea proiectelor in domeniul de activiate pe care il au
q) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Atribuţiile Compartimentului în domeniul protecţiei copilului:
a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale;
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;
h) înaintează propuneri conducătorului entităţii, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
j) colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială.

Atribuţiile Compartimentului în domeniul acordării tichetelor de grădiniță:
a) întocmește și verifică dosarele cu documentele necesare;
b) ține evidența beneficiarilor conform prezenței primită de la institutiile de invatamant
c) distibuie tichetele stimulent educațional;
d) comunică la AJPIS Brasov situația lunară;

Atribuţiile Compartimentului în domeniul acordării ajutorului social:
a)intocmeste anchete sociale atat pentru dosarele vechi aflate in plata cat si pentru cele nou intocmite, atat pentru beneficiarii Legii 416/2001 cat si pentru beneficiarii Legii 277/2010;
b) intocmeste tabele cu beneficiarii Legii 416/2001 ce trebuie sa execute ore de munca in folosul comunitatii, in colaborare cu viceprimarul comunei si urmareste in functie de cuantuml stabilit de HCL numarul de ore pe care le are de executat fiecare beneficiar si comunica beneficiarilor orice modificare;
c) solicită și completează dosarele în plată și dosarele noi pentru VMG și ASF;
d) raportează lunar situația cu persoanele beneficiare;
e) intocmeste fisa de calcul pentru fiecare dosar ori la fiecare modificare economico-sociala a beneficiarului de ajutor social și o supune vizei CFP;
f) întocmirea documentatiei, anchetelor sociale pentru obtinerea ajutorului social, de urgenta si de inmormantare;
g) întocmește anchete sociale pentru persoanele vârstnice, persoane cu handicap, beneficiari ai ajutorului social etc;
h) asigură consultanta familiilor cu multi copii, in vederea obtinerii unor ajutoare;
i) intocmeste, detine si verifica dosarele asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, precum si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap;
j) intocmeste si verifica dosarele pentru alocatia de stat si preda pe baza de borderou la AJPS Brasov spre plata;
• Întocmeşte și transmite lunar la AJPIS situația privind decesul minorilor si beneficiarilor de prestatii.
• Solicita saptamanal orice modificare cu privire la nasteri/ decese, de la Compartimentul Stare Civila si transmite astfel de informatii pe care le detine, Compartimentului Registru Agricol si Biroului financiar contabil pentru asigurarea inregistrarii mentiunilor la aceste compartimente/birou.

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.

Relaţiile externe: Institutii, AJPIS, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, DGASPC, ONG, spitale etc Cu persoane fizice şi juridice Medici de familie