Compartiment Registru Agricol

Functionar Compartiment
Functionar CompartimentFunctionar Compartiment

Date de contact

01

Număr de telefon

+40268518153
02

Email:

primariabudila@yahoo.com
02

Adresa

str. Principala nr. 261, comuna Budila, Județul Brașov

Formular de contact rapid

Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.
Va rugam completați toate câmpurile obligatorii.

Informații generale

Obiective
Asigura tinerea la zi a registrelor agricole, atat pe support de hartie, cat si in format electronic si RAN.

Atributii
• Ia masuri pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de Primar, Secretar și Consiliul local
• Întocmirea şi ţinerea la zi a Registrului agricol, pe suport de hârtie şi în format electronic, prin organizarea, completarea, controlul şi centralizarea datelor conform formularelor registrului agricol aprobate prin hotărâre a Guvernului, în scopul asigurării unei evidenţe unitare cu privire la categoriile de folosinţă a terenurilor, a mijloacelor de producţie agricolă şi a efectivelor de animale, în baza dispoziţiei primarului
• Eliberarea adeverinţelor care cuprind date declarate în Registrul agricol
• Deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor de terenuri sau deţinătorilor de animale, pe baza cererii scrise a acestora si a actelor doveditoare
• Operarea modificărilor în registru agricol survenite ca urmare a vânzărilor - cumpărărilor, moşteniri, donaţii etc. dovedite prin acte încheiate în formă autentică, conform prevederilor legale.
• Ţinerea evidenţei certificatelor de producător într-un registru special
• Întocmirea procesului verbal, trimestrial, privind produsele, producţiile estimate şi cantităţile destinate comercializării
• Afişarea într-un tabel nominal a titularilor certificatelor de producător, pentru asigurarea publicităţii necesare conform legii
• Furnizarea periodică (lunar, trimestrial şi anual) a datelor statistice solicitate de Direcţia Judeţeană de Statistică
• Evidenţierea titlurilor de proprietate în registrul unic şi eliberarea acestora persoanelor îndreptăţite
• Eliberarea adeverinţelor privind dovada proprietăţii terenurilor în cazul pierderii titlurilor de proprietate pentru publicarea în Monitorul Oficial
• Aduce la cunoştinţă obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind declararea datelor pentru înscrierea în registrul agricol şi termenul la care se fac
• Verificarea şi înregistrarea contractelor de arendare în registrul special
• Întocmeşte raportul lunar privind îndeplinirea atribuţii şi responsabilităţi
• Întocmeşte raport anual privind îndeplinirea de atribuţii şi responsabilităţi
• Ţine evidenţa păşunilor din domeniul privat
• Colaborează la promovarea proiectelor privind organizarea păşunatului pe raza teritoriului şi a oricăror alte proiecte de hotărâre privind punerea în aplicare a actelor normative emise de Parlament şi de Guvern sau pentru îmbunătăţirea activităţilor pe care le desfăşoară.
• Întocmeşte şi ţine evidenţa privind lucrările de îmbunătăţire a păşunilor din raza teritorială;
• Întocmeşte contractele de păşunat şi urmăreşte încasarea taxelor pentru păşune conform HCL înainte de a ieşi vitele la păşunat
• Sprijină activitatea de identificare şi clarificare a situaţiei juridice a terenurilor proprietate publică sau privată a Consiliului Local
• Asigură şi participă efectiv la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia măsuri pentru evidenţa, apărarea, conservarea şi folosirea raţională a terenurilor agricole aparţinând administraţiei consiliului local
• Soluţionează cereri şi reclamaţii cu privire la păşunile din raza teritorială
• Solicita saptamanal orice modificare cu privire la nasteri/ decese, de la Compartimentul Stare Civila si transmite astfel de informatii pe care le detine, Compartimentului Asistenta Sociala si Biroului financiar contabil pentru asigurarea inregistratii mentiunilor la aceste compartimente/birou.
• Organizarea de actiuni de verificare a declaratiilor făcute de contribuabilii, persoane fizice, în sensul depistării neconcordantelor existente între declaratiile făcute si situatia din teren a materiei impozabile de orice natură (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarate;

Relaţiile interne: Primar, viceprimar, secretar general, celelalte compartimente si biroul.

Relaţiile externe: Institutii, APIA, DAJ, OCPI Cu persoane fizice şi juridice